Rzeczoznawca budowlany

 

Od wielu lat posiadam uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego w zakresie związanym z budową i utrzymaniem wszelkich obiektów budowlanych. Jestem rzeczoznawcą budowlanym w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej.

Zdobyte uprawnienia oraz doświadczenie pozwala mi wykonywać opinie i ekspertyzy technicznych wszelakich budynków i obiektów budowlanych.

Numer ewidencyjny uprawnień rzeczoznawców budowlanych Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

ŁOD/BO/0054/02

UAN.V.8388/R/11/88

 

Usługi rzeczoznawstwa budowlanego świadczę głównie na terenie województwa łódzkiego.

Pani rzeczoznawca-budowlany-konstukcje

Kim jest rzeczoznawca budowlany?

Rzeczoznawca budowlany to specjalista, którego głównym zadaniem jest ocena stanu technicznego budynku. Jest to zawód uznawany za zaufanie publiczne, który wymaga posiadania specjalnych uprawnień budowlanych. Rzeczoznawca sporządza ekspertyzy i opinie w ściśle określonym zakresie tematycznym i może uczestniczyć w sprawach cywilnych, budowlanych oraz karnych jako świadek-ekspert​​. Osoba ta jest uprawniona do sporządzania niezależnych i samodzielnych ekspertyz dotyczących konkretnych zagadnień budowlanych​​.

Praca rzeczoznawcy budowlanego jest zróżnicowana i częściowo wykonywana w biurze, częściowo w terenie, co może wiązać się z częstymi wyjazdami. W związku z tym, istotne jest, aby rzeczoznawca posiadał prawo jazdy kategorii B. Dodatkowo, praca ta może oferować elastyczne godziny pracy​​. Rzeczoznawcy wykonują różnego rodzaju ekspertyzy techniczne, które mogą służyć do wykazania nieprawidłowości w sztuce budowlanej lub oceny zgodności prac z obowiązującymi przepisami i normami​​.

Tytuł rzeczoznawcy budowlanego nadaje Polska Izba Inżynierów Budownictwa (PIIB), a proces uzyskania tego tytułu jest regulowany przez odpowiedni regulamin postępowania kwalifikacyjnego. Funkcja ta może być wykonywana do czasu, kiedy tytuł rzeczoznawcy zachowuje swoją ważność.

Innymi słowy rzeczoznawca budowlany to profesjonalista w dziedzinie oceny technicznej nieruchomości. Osoba ta posiada specjalistyczne uprawnienia i działa w roli zaufania publicznego, koncentrując się na tworzeniu szczegółowych analiz i opinii w wyznaczonych obszarach budownictwa. Jego ekspertyzy, często niezależne i samodzielne, obejmują zarówno identyfikację błędów konstrukcyjnych, jak i ocenę zgodności prac z obowiązującymi normami i regulacjami. Praca rzeczoznawcy odbywa się zarówno w biurze, jak i w terenie, wymagając elastyczności i zdolności do częstych podróży, przy czym prawo jazdy kategorii B jest często niezbędne. Tytuł rzeczoznawcy budowlanego jest przyznawany przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa i obowiązuje przez okres jego ważności, co podkreśla jego wagę i specjalizację w tej dziedzinie.

rzeczoznawca budowlany

Jak zostać rzeczoznawcą budowlanym?

Aby zostać rzeczoznawcą budowlanym w Polsce, należy spełnić szereg wymagań formalnych i zawodowych:

  1. Kwalifikacje Edukacyjne i Uprawnienia: Kandydat musi posiadać tytuł zawodowy magistra inżyniera, magistra inżyniera architekta, inżyniera lub inżyniera architekta. Wymagane są również uprawnienia budowlane bez ograniczeń​​.

  2. Doświadczenie Zawodowe: Niezbędne jest co najmniej 10 lat praktyki zawodowej w zakresie objętym rzeczoznawstwem oraz znaczący dorobek praktyczny w tym obszarze​​.

  3. Wnioskowanie o Tytuł: Po spełnieniu powyższych warunków, kandydat składa wniosek do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa lub Izby Architektów RP, zawierający m.in. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, odpis uprawnień budowlanych, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej izby zawodowej, życiorys zawodowy, potwierdzenie 10-letniej praktyki oraz dowody posiadania znaczącego dorobku praktycznego​​.

  4. Ocena przez Komisję Kwalifikacyjną: Komisja kwalifikacyjna przeprowadza analizę wniosku i dokumentacji, a następnie przeprowadza rozmowę z kandydatem, by wyjaśnić kwestie spełnienia warunków. Nie jest wymagane zdawanie dodatkowego egzaminu umiejętności. Po rozmowie, wniosek wraz z aktami sprawy są przesyłane do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, która podejmuje ostateczną decyzję o nadaniu tytułu​​.

  5. Koszty Procesu: W 2022 roku koszty postępowania kwalifikacyjnego wynosiły 1200 zł, plus niewielka opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej​​.

  6. Wpis na Listę Rzeczoznawców: Po pozytywnej decyzji Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, kandydat może rozpocząć funkcję rzeczoznawcy budowlanego po dokonaniu wpisu na listę rzeczoznawców budowlanych​​.

Proces ten wymaga więc solidnego wykształcenia, rozległego doświadczenia zawodowego oraz spełnienia szeregu formalności administracyjnych.